Tussipect

Ephedrini hydrochloridum + Thymi extractum + Saponinum

Syrop (4,35 mg + 622 mg + 1,43 mg)/5 ml | Ephedrini hydrochloridum + Saponinum 1.43 mg/5 ml + Thymi extractum fluidum 622 mg/5 ml
Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A., Polska

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tussipect (622 mg + 4,35 mg + 1,43 mg)/5 ml syrop Thymi extractum + Ephedrini hydrochloridum + Saponinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Tussipect i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tussipect

3. Jak przyjmować lek Tussipect

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Tussipect

6. Zawartość opakowania i inne informacje1. Co to jest lek Tussipect i w jakim celu się go stosuje


Tussipect w postaci syropu działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, prowadząc do zmniejszenia obrzęku i ilości powstającej wydzieliny. Tussipect syrop stosuje się w stanach przebiegających z trudnością w odkrztuszaniu (np. w trakcie przeziębień). Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): brak kodu nadanego przez WHO.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tussipect


Kiedy nie przyjmować leku Tussipect - jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). - ze względu na zawartość efedryny nie należy stosować leku w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego, zaburzeniach rytmu serca, nadczynności tarczycy, cukrzycy, jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, przeroście gruczołu krokowego, padaczce.
Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem przyjmowania Tussipectu należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Stosowanie leku u osób ze schorzeniami układu krążenia, schorzeniami psychicznymi oraz z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby wymaga porady lekarskiej. Nie należy stosować równocześnie innych preparatów zawierających substancje o podobnym mechanizmie działania, np. leków zawierających efedrynę, pseudoefedrynę lub środki przeciwastmatyczne bez konsultacji z lekarzem. Nie należy przyjmować leku w godzinach wieczornych, gdyż przyjęcie leku może wywołać trudności z zaśnięciem. Syrop zawiera efedrynę i nie może być stosowany w czasie zawodów sportowych. Osoby z alergią na rośliny z rodziny Lamiaceae (Labiatae) przed użyciem leku powinny skonsultować się z lekarzem. Pacjenci z alergią na pyłki brzozy lub na seler mogą posiadać nadwrażliwość krzyżową na tymianek. Ze względu na zawartość saponin ostrożnie stosować u osób z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.
Dzieci Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Lek Tussipect a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Stosowanie efedryny może spowodować powstanie interakcji z:  glikozydami nasercowymi lub halotanem, zwiększając ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca,  lekami hipotensyjnymi (efedryna zmniejsza ich skuteczność działania),  inhibitorami MAO (nie należy stosować z uwagi na możliwość wzrostu ciśnienia krwi, z przełomem nadciśnieniowym włącznie; działanie to utrzymuje się przez dwa tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO),  pochodnymi alkaloidów sporyszu lub oksytocyną (efedryna powoduje nasilenie ich działania),  acetazolamidem i innymi związkami alkalizującymi mocz (powodują one zwiększenie stężenia efedryny we krwi i mogą nasilać jej działanie),  salbutamolem i innymi lekami pobudzającymi układ współczulny, które mogą nasilać działania niepożądane efedryny na układ krążenia, dlatego nie powinny być stosowane jednocześnie.
Ciąża i karmienie piersią Leku nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Ze względu na możliwość wystąpienia znacznego pobudzenia psychoruchowego, nie stosować przed i w trakcie prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń do czasu ustąpienia objawów ze strony układu nerwowego.
Lek Tussipect zawiera etylu parahydroksybenzoesan, sacharozę, etanol i kwas benzoesowy. Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera w dawce pojedynczej 3,25 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera 3,8% (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 151 mg na dawkę, co jest równoważne 3,8 ml piwa, 1,6 ml wina na dawkę. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera 12,43 mg kwasu benzoesowego w 5 ml syropu, co odpowiada 2,49 mg/ml. Pozostałe składniki leku są wymienione w pkt. 6 ulotki.

3. Jak przyjmować lek Tussipect


Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat Do butelki 140 g dołączona jest miarka ułatwiająca właściwe odmierzenie dawki.
Stosowanie u dzieci Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tussipect Ze względu na zawartość efedryny przedawkowanie może powodować pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, ból głowy, osłabienie, kołatanie serca, zawroty głowy, drżenie, przejściowe zaparcia oraz może przedłużać zaleganie treści pokarmowej w żołądku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie przyjęcia leku Tussipect Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ze względu na obecność efedryny mogą wystąpić następujące objawy:  ze strony układu nerwowego: pobudzenie, zawroty głowy, rozdrażnienie, niepokój, drżenie rąk, zaburzenia snu,  ze strony układu krążenia: kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi. Ze względu na obecność w syropie saponin istnieje możliwość podrażnienia błony śluzowej żołądka, objawiająca się wystąpieniem mdłości, wymiotów, bólów brzusznych.
Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tussipect


Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 1 miesiąc. Nie stosować leku Tussipect po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje


Co zawiera lek Tussipect - 622 mg wyciągu tymiankowego (Thymi extractum), DER 1 : 3-5; ekstrahent: mieszanina etanolu 96% (v/v), wody i glicerolu; substancja pomocnicza: amonu wodorotlenek stężony – 0,1%, - 4,35 mg efedryny chlorowodorku (Ephedrini hydrochloridum), - 1,43 mg saponiny (Saponinum). Substancje pomocnicze: kwas benzoesowy, sacharoza, kwas primulowy, amonu wodorotlenek stężony, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona. Lek zawiera etanol: 3,8% (v/v).
Jak wygląda lek Tussipect i co zawiera opakowanie Lek Tussipect jest w postaci syropu. Dostępne opakowanie: butelka ze szkła brunatnego zawierająca 140 g syropu umieszczona w kartoniku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58
Data ostatniej aktualizacji ulotki: .../2021

CharakterystykaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tussipect (622 mg + 4,35 mg + 1,43 mg)/5 ml syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


- 622 mg wyciągu tymiankowego (Thymi extractum), DER 1 : 3-5; ekstrahent: mieszanina etanolu 96% (v/v), wody i glicerolu; substancja pomocnicza: amonu wodorotlenek stężony – 0,1%, - 4,35 mg efedryny chlorowodorku (Ephedrini hydrochloridum), - 1,43 mg saponiny (Saponinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza – 3,25 g, etylu parahydroksybenzoesan – 6,3 mg, kwas benzoesowy 12,43 mg Produkt zawiera etanol: 3,8% (v/v). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Tussipect w postaci syropu działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, prowadząc do zmniejszenia obrzęku i ilości powstającej wydzieliny. Tussipect syrop stosuje się w stanach przebiegających z trudnością w odkrztuszaniu (np. w trakcie przeziębień).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dawkowanie: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 – 3 razy na dobę co 6 do 8 godzin po 5 ml.
Sposób podawania: Podanie doustne.

4.3 Przeciwwskazania


Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt. 6.1. Ze względu na zawartość efedryny nie należy stosować leku w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego, zaburzeniach rytmu serca, nadczynności tarczycy, cukrzycy, jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, przeroście gruczołu krokowego, padaczce.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu u osób ze schorzeniami układu krążenia,
schorzeniami psychicznymi oraz z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Nie należy stosować równocześnie innych leków zawierających substancje o podobnym mechanizmie działania, np. leków zawierających efedrynę, pseudoefedrynę lub środków przeciwastmatycznych bez konsultacji z lekarzem. Nie należy przyjmować leku w godzinach wieczornych, gdyż może powodować trudności w zasypianiu. Syrop zawiera efedrynę i nie może być stosowany w czasie zawodów sportowych. Ze względu na zawartość saponin ostrożnie stosować u osób z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Ostrożnie stosować u osób z alergią na rośliny z rodziny Lamiaceae (Labiatae). Pacjenci z alergią na pyłki brzozy lub na seler mogą posiadać nadwrażliwość krzyżową na tymianek. Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Lek zawiera także etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera 3,8 % v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 151 mg na dawkę, co jest równoważne 3,8 ml piwa, 1,6 ml wina na dawkę. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat Nie stosować leku Tussipect u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


Stosowanie efedryny może spowodować powstanie interakcji z:  glikozydami nasercowymi lub halotanem, zwiększając ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca,  lekami hipotensyjnymi (efedryna zmniejsza ich skuteczność działania),  inhibitorami MAO (nie należy stosować z uwagi na możliwość wzrostu ciśnienia krwi, z przełomem nadciśnieniowym włącznie; działanie to utrzymuje się przez dwa tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO),  pochodnymi alkaloidów sporyszu lub oksytocyną (efedryna powoduje nasilenie ich działania),  acetazolamidem i innymi związkami alkalizującymi mocz (powodują one zwiększenie stężenia efedryny we krwi i mogą nasilać jej działanie),  salbutamolem i innymi lekami pobudzającymi układ współczulny, które mogą nasilać działania niepożądane efedryny na układ krążenia, dlatego nie powinny być stosowane jednocześnie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn


Ze względu na możliwość wystąpienia znacznego pobudzenia psychoruchowego, nie stosować przed i w trakcie prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń do czasu ustąpienia objawów ze strony układu nerwowego.

4.8 Działania niepożądane


Jak każdy lek, Tussipect syrop może powodować działania niepożądane.
Ze względu na obecność efedryny mogą wystąpić następujące objawy:  ze strony układu nerwowego: pobudzenie, zawroty głowy, rozdrażnienie, niepokój, drżenie rąk, zaburzenia snu,  ze strony układu krążenia: kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi. Ze względu na obecność w syropie saponin istnieje możliwość podrażnienia błony śluzowej żołądka, objawiająca się wystąpieniem mdłości, wymiotów, bólów brzusznych. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie


Ze względu na zawartość efedryny przedawkowanie może powodować pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, ból głowy, osłabienie, kołatanie serca, zawroty głowy, drżenie, przejściowe zaparcia oraz może przedłużać zaleganie treści pokarmowej w żołądku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: brak, kod ATC: jeszcze nie przydzielony Nie prowadzono badań nad aktywnością farmakologiczną produktu leczniczego Tussipect syrop, jednakże dostępne wyniki badań potwierdzają rozkurczające działanie efedryny chlorowodorku na mięśnie gładkie oskrzeli i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej. Efedryna pobudza receptory w drzewie oskrzelowym, powodując w rezultacie rozkurcz oskrzeli i zahamowanie czynności wydzielniczej błony śluzowej. Wyciąg tymiankowy wzmaga samoistny ruch nabłonka rzęskowego górnych dróg oddechowych. Powoduje zwiększenie ilości wydzielanego śluzu i ułatwia odkrztuszanie. Jego składniki posiadają także aktywność przeciwbakteryjną, przeciwskurczową i przeciwzapalną. Natomiast saponiny, drażniąc błonę śluzową żołądka, powodują odruchowe zwiększenie wydzielania gruczołów oskrzelowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Dla produktu leczniczego Tussipect syrop nie prowadzono badań farmakokinetyki, dlatego też farmakokinetykę oszacowano na podstawie wyników badań dla poszczególnych substancji czynnych produktu. Wyniki klinicznych badań farmakokinetycznych efedryny dowodzą, że zarówno w formie chlorowodorku, siarczanu lub wyciągów z surowca roślinnego posiada zbliżone właściwości farmakokinetyczne i farmakologiczne. Wyniki dostępnych badań wskazują, że całkowita absorpcja po podaniu doustnym zachodzi w ciągu 2-2,5 godziny, maksymalny poziom w surowicy krwi po podaniu doustnym osiągany jest w ciągu około 3 godzin. Czas półtrwania w surowicy krwi t 1/2
a metabolity wydalane są z moczem. Parametry farmakokinetyczne efedryny nie ulegają zmianie po podaniu wielokrotnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Nie przeprowadzono badań dotyczących profilu toksykologicznego produktu leczniczego Tussipect syrop. Toksyczność oszacowano na podstawie charakterystyki toksykologicznej substancji czynnych produktu. Analiza danych przedklinicznych, uwzględniająca wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz możliwego działania rakotwórczego, nie ujawnia zagrożenia dla pacjenta pod warunkiem, że produkt jest stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem i zachowaniem zaleconych środków ostrożności. W badaniach na zwierzętach zaobserwowano przypadki wystąpienia reprotoksyczności związanej z przyjęciem efedryny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Kwas benzoesowy Sacharoza Kwas primulowy Amonu wodorotlenek stężony Etylu parahydroksybenzoesan Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Butelka ze szkła brunatnego, zawierająca 140 g syropu, zamykana zakrętką aluminiową lub polietylenową wraz z dołączoną miarką polipropylenową, umieszczona w kartoniku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczegoLek wstrząsnąć przed użyciem. Do butelki zawierającej 140 g syropu dołączona jest miarka ułatwiająca właściwe odmierzenie dawki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska
tel. +48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/0744

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 lipiec 1955 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 grudzień 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
.../2021